Informačná povinnosť Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť GastroPAS s. r. o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 53 108 256, zapísaná v OR OS Bratislava, Oddiel: Sro, vložka č. 146356/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal primerané a účinné technické a organizačné opatrenia.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami: 

Zásada zákonnosti – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

Zásada obmedzenia účelu – Prevádzkovateľ získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich spracúva spôsobom, ktorý nie je nezlučiteľný s týmto účelom. 

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. 

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované. 

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva. 

Zásada integrity a dôvernosti – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom: 

 • Vedenia zoznamu evidencie došlých elektronických objednávok prostredníctvom http://www.finderpivaren.sk , kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 4 rokov od dňa vybavenia objednávky
 • Vedenia zoznamu zákazníkov Prevádzkovateľa, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 4 rokov od skončenia obchodného vzťahu
 • Vedenia zoznamu uzatvorených zmlúv a/alebo objednávok so zákazníkmi Prevádzkovateľa, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 4 rokov od skončenia účinnosti zmluvy a/alebo obchodného vzťahu
 • Vedenia evidencií reklamácií Prevádzkovateľa, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 4 rokov od skončenia obchodného vzťahu
 • Evidencie marketingu, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu platnosti udeleného súhlasu
 • Evidencie uzatvorených zmlúv s Prevádzkovateľom, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 4 rokov od skončenia účinnosti takejto zmluvy
 • Vedenie zoznamu súdnych sporov, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 5 rokov od právoplatnosti skončenia súdneho sporu
 • Vedenia došlej a odoslanej pošty, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov po dobu 5 rokov
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) po dobu 4 mesiacov od skončenia výberového konania
 • Evidencie dopytov prostredníctvom http://www.finderpivaren.sk, kedy sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov po dobu platnosti udeleného súhlasu

Kategória spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sa považujú za kategóriu bežných osobných údajov a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a pod.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorí 

 • spolupracujú s Prevádzkovateľom za účelom plnenia jeho zmluvných alebo zákonných povinností
 • subjektom, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona, napr. advokát
 • iné oprávnené orgány a inštitúcie štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti

Zverejňovanie

Osobné údaje nebudú zverejnené. K zverejneniu osobných údajov dochádza iba na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. V prípade prenosu osobných údajov sa tento uskutočňuje len v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v GDPR a/alebo v Zákone o ochrane osobných údajov a to na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Profilovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle v zmysle čl. 13 až čl. 22 a čl. 34 GDPR a v zmysle § 19 až § 28 a § 41 zákona o ochrane osobných údajov: 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté vpísomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste oposkytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné, 
 • právo na opravu osobných údajov – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili, 
 • právo na vymazanie osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť, 
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať, 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny zákonný dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, 
 • právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať, elektronicky na http://www.finderpivaren.sk alebo písomne, oznámení o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás pracúvali, 
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť podľa čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava; v prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Kontakt pre dotknutú osobu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: http://www.finderpivaren.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.